logo
menu_btn
Najčastejšie mýty o trans ľuďoch II

Identita/sexualita

1. Trans ľudia sú v skutočnosti rod/pohlavie, ktoré im bolo pripísané pri narodení.
Za každým argumentom pre vylúčenie trans ľudí hľadajte pôvod v tejto mylnej predstave - býva koreňom všetkých snáh o vyhadzovanie trans ľudí z toaliet, šatní, atp. Tento nezmysel pochádzajúci z biologického esencializmu predkladá názor, že slovo medicínskeho personálu pred mnohými, mnohými rokmi je nadradené osobnostnému vývoju a sebapoznaniu. Taktiež vraví, že pohlavie je niečo konkrétne, presne merateľné, spoločné všetkým ľuďom z konkrétnej kategórie, aj keď spoločnosť sama sa na týchto charakteristikách nedokáže zhodnúť.

2. Trans ľudia kedysi naozaj boli rodom/pohlavím, ktoré im bolo pripísané pri narodení.
Pre niektorých trans ľudí je to platná skúsenosť, rozhodne však nie pre všetkých. Niektorí trans ľudia sa v určitých obdobiach svojho života identifikovali ako pohlavie/rod, ktorý im bol pripísaný; niektorí trans ľudia odjakživa vedeli, že sú v skutočnosti niekym iným. Vravieť, že niekto bol mužom/ženou môže byť pravda v niektorých prípadoch, často však nie je.

3. Trans ľudia odjakživa vedeli, že sú trans.
Ako je uvedené vyššie, niektorí ľudia to vedeli od útleho veku, iní to zistili až vo vyššom veku. Neexistuje nijaký správny vek na uvedomenie si toho, že som trans. Neexistuje ani správny vek na začatie tranzície. Dokonca ani rodová identita nemusí byť u každého stála, teda sa môže meniť, rovnako, ako sa môže meniť rodový prejav, či prežívanie sexuality. Ak sa niekto pohráva s myšlienkou, že je trans vo vyššom veku, nemá to nijaký negatívny vplyv na ľudí, ktorí to vedeli ako mladí. Jednoducho to ukazuje, že skúsenosti ľudí sú rôznorodé a že identita nemusí byť vytesaná do kameňa.

4. Trans deti sú iba zmätené a potrebujú byť postrčené správnym smerom.
Deti nemajú kompletne vyvinutý mozog, ale na otázku „si chlapec alebo dievča?“ vám veľa z nich vie odpovedať, hoci najskôr nevedia prečo. Deti ako Coy Mathis a Jazz Jennings, ktoré tranziciovali veľmi mladé, sú šťastné. Šanca prejsť korektnou pubertou by ušetrila trans deťom mnoho tráum. Ľudí však častejšie trápi možnosť, že cisrodové dieťa by v budúcnosti mohlo oľutovať takúto transrodovú skúsenosť - skúsenosť s žitím inak, než mu spoločnosť predpisuje na základe rodného listu. Vyplýva to z nesprávneho predpokladu, že tranzícia musí nevyhnutne zahŕňať užívanie hormónov a rôzne operácie, a to i v prípade detí. Prax je však iná. V niektorých krajinách existuje (podľa všetkého bezpečná) možnosť užívať prípravky na oddialenie puberty do neskoršieho veku, aby mladý trans človek získal čas na rozmyslenie a mohol vykonať zrelšie a zodpovednejšie rozhodnutia týkajúce sa vlastného tela.

5. Trans ľudia len praktikujú nejaký fetiš / sú sexuálne zmätení.
Idea, že sexuálne fantázie stoja za túžbou tranziciovať, je veľmi často namierená proti trans ženám (ženám označených pri narodení ako muži). Aj keď existujú ľudia, ktorí sa prezliekajú do rôznych typov šiat za účelom sexuálneho vzrušenia, najčastejšie ide o cisrodových ľudí. Trans ľudia však môžu vyjadrovať túžbu zastávať v sexuálnom vzťahu konkrétnu rolu, pričom oblečenie asociované s daným rodom môže niektorým z nich túto túžbu napĺňať. 
Niektorí trans ľudia sa venujú dragu – ide však o formu umeleckého vyjadrenia / karikatúry, ktorá veľmi zriedka zodpovedá tomu, akí trans ľudia skutočne sú – rovnako, ako herec nesplýva s postavou, ktorú hrá.

6. Trans ľudia sú proste len teplí alebo Trans ženy sú len veľmi zženštilí gejovia a trans muží sú proste len maskulínne lesby.
Sexuálna orientácia a rodová identita nie sú to isté. Trans ľudia môžu mať akúkoľvek sexuálnu a romatickú orientáciu – zvyknú si však vyberať tú, ktorá zohľadňuje ich rodovú identitu. Existujú heterosexuálni, bisexuálni, queer, asexuálni trans ľudia, ako aj lesbicky orientované trans ženy, či trans muži, ktorí sú gejovia. Orientácia sa viaže na rodovú identitu, nie genitálie. Heterosexuálny muž vo vzťahu s trans ženou je stále heterosexuál, nezávisle od toho, aké zákroky podstúpila či nepodstúpila jeho partnerka. Chodí totiž so ženou.

7. Trans ľudia sa snažia podviesť ostatných / iba sa prezliekajú.
Trans ľudia sa nesnažia nikoho oklamať, či priviesť k mylnému záveru o ich identite. Ich skutočná identita je tá, ktorú vyjadrujú, nie tá ktorá im bola nesprávne priradená pri narodení. Odhalením svojho statusu je trans človek nezriedka vystavený diskriminácii a rôznym formám násilia – obťažovaniu, znásilneniu, fyzickému napadnutiu, či dokonca smrti. Časté obvinenie voči trans ženám, t.j. že sa snažia zviesť mužov a donútiť ich s nimi spať, je vo svetle týchto skutočností mimoriadne zlým argumentom. Ak sa osoba rozhodne neodhaliť trans status vôbec, ani vtedy nejde o klamstvo, či zavádzanie. Dôvodov je mnoho a sú závažné – od spomínanej bezpečnosti, až po fakt, že každý má právo na súkromie. Rovnako, ako sa nepýtate každej inej osoby na ich medicínsku históriu a intímne detaily, je nevhodné podobnými otázkami zaplavovať trans osoby.

8. A ja si myslím, že som tiger! VRRR!
Je odlišné veriť, že som zvieraťom a byť trans človekom. Vo všetkých kultúrach sa vyskytujú osoby, ktoré by súčasnou západnou / eurocentrickou kultúrou boli označené ako trans. Rod a identita založená na tom, ako sa k rodu jednotlivec vzťahuje, je s ľuďmi odjakživa. Čo sa ľuďom zdá maskulínne, feminínne, či celkom iné, je závislé na danej kultúre, ale určitým spôsobom boli tieto fenomény odrážané v každej. Mýty obsahujúce zvieratá a zvieracie duše existovali tiež v mnohých kultúrach, neboli však vnímané ako identity človeka. 

Operácie/tranzícia

9. Všetci trans ľudia chcú hormóny/operácie.

Je mnoho trans ľudí, ktorí jednoducho nechcú medicínsky tranziciovať vôbec: ani užívaním hormónov, ani podstupovaním operačných zákrokov, čo je úplne v poriadku. Je taktiež mnoho trans ľudí, ktorí nemôžu podstúpiť všetko, čo by si priali zo zdravotných dôvodov. Hádam najviac je tých, ktorí si medicínsku tranzíciu dovoliť nemôžu; obzvlášť v dobe vysokej nezamestnanosti a obtiažneho prístupu k súvisiacim zdravotným službám. V kombinácii s gatekeepingom je situácia ešte obtiažnejšia. Mnoho poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa drží stereotypných predstáv o trans ľuďoch - tvrdia, že trans ženy musia chcieť mužov a byť feminínne, trans muži musia chcieť ženy a byť maskulínni. Všetko toto sťažuje rodovo nestereotypným, či neheterosexuálnym trans ľuďom prístup k zdravotnej starostlivosti, ak ich rovno nevylúči úplne. Trans ľudia, ktorých identita nie stála, nie je ani ženská, ani mužská, či majú komplikovanejší vzťah k niektorému/niektorým z rodov, bývajú často vylúčení už na začiatku. Užívanie hormónov a podstupovanie operácii nikoho nerobí „viac trans“. Nič z toho nie je ani podmienkou pre to, aby sa ktokoľvek mohol označiť pojmom trans.

10. Všetci trans ľudia nenávidia svoje telo.
Stav, v ktorom človek cíti, že má "nekorektné telesné časti", či pociťuje silný diskomfort z toho, ako je braný okolím, je medzi trans ľuďmi extrémne rozšírený, no aj napriek tomu nie je nevyhnutne prítomný u každého z nich. Môže byť prežívaný v rozličnej miere a za rozličných okolností. Niektorí trans ľudia môžu vnímať určité telesné časti alebo charakteristiky svojho tela ako úplne v poriadku, iní nemusia. Nič z toho nie je podmienkou, ani meradlom toho, či a "ako veľmi" je niekto trans.

11. Trans ľuďom iba „odseknú“ časti tela.
Existuje povera, že trans ženám (a vôbec trans ľuďom označeným pri narodení ako muži) jednoducho odrežú penis. Pravda je taká, že vagína sa vytvára presne z tých tkanív, ktoré sú prítomné v penise. Trans mužom a ľuďom označeným pri narodení ako ženy zasa neodrezávajú celé prsia, ale zvyčajne z nich odstránia tuk, prsné tkanivo, prípadne aj kožu, a zmenia umiestnenie bradaviek. Je veľa druhov zákrokov a produkujú rozdielne výsledky. Najčastejšie nejde o odstránenie, ale o rekonštrukciu telesných častí tak, aby nadobudli prijateľnejšiu formu pre daného človeka.

12. Trans ľudia si ničia telá.
Povedali by ste o niekom, kto podstúpil laserovú korekciu zraku, že si zničil telo? Čo trebárs o človeku, ktorému operovali srdce? Nikto objektívne nerozhoduje o tom, čo je a čo nie je ničenie tela. Nezáleží na tom, či sa telá ľudí menia pre závažné zdravotné dôvody (čo je mimochodom spôsob, akým nemálo trans ľudí svoje operatívne zmeny vníma) alebo kvôli čisto osobným/estetickým dôvodom – nič z toho nie je zlé, ani problematické. Trans ľudia nie sú poškodení ľudia. Sú iba ľudia, čo majú inú medicínsku históriu.

Ostatné

13. Trans ľudia sú trans, pretože ich hormonálne hladiny sú prinízke.

Trans ľudí sa nedá "vyliečiť" podávaním hormónov,  ktoré by ich telo údajne "malo" produkovať a obsahovať. Podávanie testosterónu osobám s funkčnými semenníkmi, či podávanie estrogénu osobám s funkčnými vaječníkmi nezmení ich rodovú identitu. Ak sa cisrodovým ľuďom z medínskych dôvodov podávajú hormóny a ich rodová identita sa nemení, prečo by sme mali očakávať čosi iné od trans ľudí?
Niektorí trans ľudia majú neobvyklo nízke hladiny vlastných hormónov, iní majú nadpriemerné hodnoty, no značná časť trans ľudí nijak nevybočuje z priemeru. Časť trans ľudí je zároveň intersex, teda nespadajú do spoločensky vymedzených kategórii "muž" a "žena" (napr.  sa narodia so semenníkmi a vaginálnym kanálom). Nič zo spomínaneho nie je možné považovať za dôvod niekoho trans identity. Neexistuje žiadne presné vysvetlenie alebo potvrdená teória o tom, prečo sú ľudia trans. Zdá sa, že ide o komplexnú bio-psycho-sociálnu skúsenosť, ktorá je prirodzenou variantou ostatných ľudských skúseností. Snaha zmeniť niekoho rodovú identitu podávaním nežiadúcich hormónov spôsobuje dokázateľne viac škody, ako nechať človeka tranziciovať.

14. Ak nechám svoje dieťa hrať sa s bábikou/autíčkom, stane sa trans!
Mýtus, že deti sa "stávajú trans", pretože sa hrajú s určitými hračkami nemá reálny základ. Veľa cisrodových ľudí sa hralo s inými hračkami a nosilo iné oblečenie, ako by ste možno predpokladali. Ich identita ostala nezmenená. Okrem toho, časť hračiek je pokladaná za rodovo neutrálnu.
Trans deti sa síce môžu hrať s inými hračkami, než by si ich okolie prialo, ale to z nich "neurobí" trans ľudí. Výber hračiek môže znamenať, že dieťa má inú identitu, než akú mu pripísali pri narodení, ale kľudne aj to, že sa mu tie veci jednoducho páčia. Dovoliť dieťaťu hrať sa s konkrétnymi hračkami / dovoliť mu nosiť konkrétne oblečenie jeho identitu nezmení, ale môže dieťa urobiť šťastným. Ak je dieťa skutočne trans, tento fakt nezmenia ani zákazy,  či tresty.

15. Trans ľudia sú súčasný fenomén.
Ako sme už povedali: aj rod, aj ľudia, ktorí by sa dali podľa súčasných štandardov označiť ako trans , existujú v každej kultúre. O "mužoch pochovaných s typicky ženskými predmetmi" a podobných úkazoch podáva dôkazy história –  treba však mať na pamäti, že mužsko-ženské triedenie nebolo prítomné v každej kultúre. Je veľmi pravdepodobné, že naši predkovia vnímali v kultúre viac rodov, než len dva.  Dôkazy o existencii takýchto ľudí siahajú stovky rokov dozadu, čo odporuje mýtu, že trans ľudia sú súčasným fenoménom.

16. Trans ľudia sú vždy hyperfeminínni alebo hypermaskulínni. Sú iba také karikatúry.
Trans ľudia môžu mať akýkoľvek rodový prejav. Trans muži si môžu užívať šaty a líčenie, trans ženy môže baviť jazdenie na motorke, futbal, či iné, stereotypne maskulínne veci. Iné identity sa taktiež môžu prezentovať rôzne, nielen androgýnne. Toto všetko platí aj napriek nehoráznym nárokom zo strany medicíny, tzv. gatekeepingom. Od trans ľudí, ktorí vyhľadali zdravotné služby, sa veľmi stereotypné prejavy očakávajú: trans ženy musia byť stereotypne feminínne (jemné, poddajné, citlivé), trans muži zasa stereotypne maskulínni (tvrdí, dominantní, necitliví). Iné rodové identity z pohľadu medicíny spravidla neexistujú. Od toho, ako dobre daná osoba spĺňa požiadavky doktora/rky, často závisí jej možnosť tranzície. Tlak na trans ľudí v súvislosti s rodovými rolami je neuveriteľne veľký, preto je neférové ich hodnotiť za niečo, k čomu sú tlačení.
Je dôležité vedieť, že mužská alebo ženská rodová identita so stereotypným rodovým prejavom nie je viac autentická ako ostatné. Maskulínna trans žena je ženou rovnako, ako feminínna cisrodová žena. Tak, ako sa líši rodový prejav cisrodových ľudí, tak sa môže líšiť aj rodový prejav trans ľudí.

17. Trans ľudia reprodukujú rodové stereotypy.
Tento mýtus iba opakuje to, čo je uvedené vyššie. Poukazuje na dvojitý meter používaný na trans osoby. Identity trans ľudí sú neustále spochybňované. Mnoho ľudí od trans ľudí očakáva, že budú rodové stereotypy napĺňať – vyžaduje to, konieckoncov, aj medicínska prax. Je to dvojsečná zbraň. Trans ľudia, ktorí majú viac charakteristík asociovaných s ich pripísaným pohlavím nie sú "skutočne trans*", trans ženy a muži so stereotypnejšími chakateristikami iba "reprodukujú stereotypy". Iné identity sú nasilu vopchané do kategórie muž alebo žena, podľa toho, ako daného človeka vidí okolie, a následne hodnotené rovnako. V očiach iných sa táto bitka nedá vyhrať.

18. Trans ľudia sa nenávidia / zrádzajú svoje pohlavie pripísané pri narodení.
Dôvodom na tranzíciu nebýva nízke sebavedomie alebo sebanenávisť – tá býva skôr dôsledkom neakceptácie okolia. Spravidla ide skutočne o to, že človeku pripísali zlý rod pri narodení; že mu okolie tento zlý rod pripisuje; že si praje, aby ho ľudia oslovovali inak; že chce v rámci tohto procesu zmeniť telo na formu, v ktorej sa mu bude lepšie žiť, atď.
Klišé "narodený/á v zlom tele" síce môže popisovať skúsenosť niektorých ľudí, veľa trans ľuďom sa však stalo jednoducho to, že spoločnosť vyjadrila zlý predpoklad pri narodení. Môžu nenávidieť svoje časti tela, ale zvyčajne preto, že s nimi nie sú stotožnení, necítia, že k nim patria, alebo preto, že ich vrhajú v očiach spoločnosti do nesprávneho svetla. Dôvodov je, samozrejme, oveľa viac a sú osobné. Trans ľudia nezrádzajú akékoľvek pohlavie/rod preto, že sa rozhodli podstúpiť tranzíciu. Jednoducho existujú a snažia sa svoje telo prispôsobiť tomu, ako predpokladajú, že v ňom budú najlepšie a najprirodzenejšie fungovať.

19. Ak sa proces prepisu rodu (zmeny pohlavia v dokumentoch) uľahčí, kriminálnici ho budú zneužívať aby zamaskovali svoju identitu / získali sociálne výhody.
Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by uľahčenie procesu prepisu rodu viedlo k väčšiemu zneužívaniu sociálneho systému. V Holandsku sa tejto otázke dosledne venovali predtým, než proces prepisu rodu uľahčili, a nezistili nijaké relevantné dôvody, prečo tento proces nezjednodušiť. Je veľmi nepravdepodobné, že by sa táto možnosť zneužívala systematicky. Treba vziať do úvahy aj veľké emocionálne straty, finančné náklady, príp. iné nevýhody zmeny dokumentov. Sťažiť proces prepisu rodu v snahe zabrániť prípadnému zneužitiu podkopáva význam právneho systému. Právny systém má slúžiť aj na to, aby ľuďom zabezpečoval základné práva; ich zneužitie spadá pod oblasť trestného práva. V Argentíne, krajine s najbenevolentnejšími zákonmi týkajúcich sa prepisu rodu, zmenili za rok 3000 občianských preukazov bez jediného evidovaného prípadu zneužitia.

20. Ak sa normy toho, kto je muž a kto je žena budú spochybňovať, spoločenské fungovanie bude ohrozené.
Štáty, ktoré pri procese prepisu rodu nepožadujú medicínske zásahy (Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, Maďarsko, Švédsko a Portugalsko) nezažili rozpad spoločnosti v súvislosti s rodom.

21. Odsúdení muži sa dostanú do ženských väzníc!
Ďalší z mýtov namierený spravidla proti trans ženám. Tie však majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ako všetky ostatné ženy, takže aj na umiestnenie v ženských väzniciach. Trans ženy sú v mužských väzeniach často vystavené násliu nielen zo strany spoluväzňov, ale aj zo strany väzenských autorít.

22. Ľudia si budú meniť dokumenty ako sa im zachce.
Krajiny s rýchlymi a dostupnými procesmi prepisu rodu nezaznamenali viacero žiadostí o zmenu na podnet jednej osoby. Neexistujú ani dôkazy o tom, že by rodová identita trans osôb bola menej stála. Trans ľudia sa jednoducho nezobudia jedného dňa a nerozhodnú sa, že "odteraz sú trans". Uvedomenie si a spracovanie vlastnej identity býva veľmi dlhý proces a takéto rozhodnutia zvyčajne ľudia dôkladne zvážia. Odhliadnúc od tohto všetkého, prejsť viacerými prepismi rodu by nemal byť úradne náročnejší proces, ako uzavrieť niekoľkokrát manželstvo.


Zdroje:
Lucian Clark, http://genderterror.com/2013/11/28/trans-101-misconceptions/
Transgender Europe, http://tgeu.org/Toolkit_Legal_Gender_Recognition_in_Europe
 

Projekt TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie bol podporený sumou 50000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.