logo
menu_btn
Štandardy trans-inkluzívneho priestoru v médiách

 

AUTORI

TransFúzia

 

ÚVOD

Štandardy trans-inkluzívneho priestoru v médiách vznikli z potreby zmeniť súčasné zobrazovanie transrodových osôb médiami. Táto téma sa pre médiá stáva viac a viac atraktívnou („trans is the new gay“), ale snaha o jej spracovanie je často sprevádzaná množstvom neduhov. Téma nie je bežne známa a málokto má dostatok znalostí a porozumenia, aby ju vedel korektne spracovať. V dôsledku toho mediálne výstupy často podporujú šírenie mýtov a predsudkov a prispievajú k už aj tak náročnej situácii trans ľudí.

 

Spôsoby, akými médiá zobrazujú trans ľudí majú často priamy vplyv na ich životy. Keďže informácie o tejto téme nie sú veľmi rozšírené, obrazy z médií sú často jediným dostupným zdrojom pre mladých trans ľudí, ktorí si tiež na ich základe formujú mienku o sebe. Taktiež majú vplyv na to, akú mienku si o trans ľuďoch vytvárajú ostatní a ako s nimi následne jednajú. Negatívne zobrazovanie transrodových ľudí môže zvyšovať pravdepodobnosť násilia voči nim.

 

Zodpovednosť v práci žurnalistov je veľmi veľká. Nech je o trans ľuďoch povedané čokoľvek, v očiach publika to oveľa viac vypovedá samotných trans ľuďoch, než o kvalite mediálneho výstupu. Špeciálne sa to týka tém, o ktorých vie publikum ešte menej, než žurnalisti.

 

Našim cieľom je zlepšovať situáciu trans ľudí a prácu žurnalistov v tomto ohľade považujeme za veľmi významnú. Ponúkame preto súbor informácií, odporúčaní a podnetov, ktoré napomôžu zvýšiť štandardy profesionality v tejto oblasti. V texte adresujeme problémy, s ktorými sa pri práci so žurnalistami stretávame. Zoznam nie je vyčerpávajúci, avšak postačuje pre základné porozumenie.

 

Prvá časť príručky obsahuje slovník s najčastejšie používanými pojmami pri práci s transrodovými témami. Druhá časť popisuje súčasný stav zobrazovania transrodových ľudí a tém v médiách na Slovensku. V tretej časti nájdeme všeobecné odporúčania komunikácie a opisu transrodových osôb. Štvrtá časť detailne vykresľuje problémy súčasnej praxe, s praktickými ukážkami a návrhmi ako sa im vyhnúť. Piata časť odporúča vhodné pojmy a koncepty, a tie ktorým je lepšie sa vyhnúť.

 

Ak si nie ste istí, ako sa o trans ľuďoch vyjadrovať korektne, prehodnoťte publikovanie svojej práce. Ak vás však téma zaujíma, či na nej pracujete, môžete sa na nás obrátiť za účelom konzultácie. Kontaktujete nás na adrese transfuzia@gmail.com.

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

transsexualizmus, transrodovosť, médiá

 


OBSAH

 

I. ÚVOD
II. SLOVNÍK
III. ZOBRAZOVANIE TRANS ĽUDÍ V MÉDIÁCH
IV. PROBLÉMY V SÚČASNEJ PRAXI
V. VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA
VI. POJMY A KONCEPTY, KTORÝM SA VYHNÚŤ

 


 

 

Plná verzia vo formáte PDF

 

 

Projekt TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie bol podporený sumou 50000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.