logo
menu_btn
Štandardy trans-inkluzívneho priestoru v systéme zdravotnej starostlivosti

AUTORI

TransFúzia

 

ÚVOD

Tieto štandardy trans-inkluzívneho priestoru vznikli z predpokladu, že každý človek si zaslúži bezpečie a optimálnu zdravotnú starostlivosť. Ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti hráte kľúčovú rolu v životoch mnohých transrodových ľudí. Keďže každý človek ocení profesionálny a ľudský prístup, ponúkame vám súbor odporúčaní, podnetov a návrhov, ako takýto prístup zaručiť aj trans ľudom, ktorí pravidelne opúšťajú ordinácie so sklamaním z prístupu lekárov. 

 

Príručka slúži ako úvod do témy rodu, transrodovosti a na priblíženie trans ľudí ako rôznorodej skupiny. Cieľ objasnenie situácie trans ľudí ako ľudí vystavených marginalizácii, ktorá sa premieta do ich každodenného života, teda aj do situácii, kedy im je poskytovaná zdravotná starostlivosť. Vypracovali sme tiež podnety, návrhy a odporúčania, ktoré by nemali byť náročné na realizáciu, ale môžu trans ľuďom výrazne uľahčiť poskytovanie ZS. Oplatí sa ju prečítať i v prípade, ak máte pocit, že tému starostlivosti o trans ľudí máte zmapovanú.

 

Uvedomujeme si tiež, že časť vymenovaných problémov je spoločná všetkým ľuďom využívajúcim zdravotnú starostlivosť. Naším cieľom je poukázať na to, že transrodovým ľuďom sa podobné veci dejú oveľa častejšie, pretože sú diskriminovaní nielen ako ľudia s diagnózou duševnej poruchy, ale aj ako ľudia zažívajúci transfóbiu a homo/bifóbiu. Snažíme sa však poskytovať riešenia a sme otvorení dialógu a spolupráci.

 

Prvá časť obsahuje slovník s najčastejšie používanými pojmami, druhá časť obsahuje širší rámec zdravotnej starostlivosti týkajúca sa tranzície a sexuológie a tretia časť pozostáva z 5 bodov, ktoré sa venujú najviac rozšíreným problematickým situáciám v kontakte s lekármi. Pre dokreslenie situácie uvádzame citáty o ZS zozbierané od trans ľudí na Slovensku a na záver každého bodu ponúkame návrhy na riešenie konkrétnej situácie.

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

transsexualizmus, transrodovosť, zdravotná starostlivosť, lekári

 


OBSAH

 

I. ÚVOD
II. SLOVNÍK
III. SÚČASNÉ PRÍSTUPY K POSKYTOVANIU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
IV. PROBLÉMY V SÚČASNEJ PRAXI
V. VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA
VI. ZDROJE

 


 

 

Plná verzia vo formáte PDF

 

 

Projekt TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie bol podporený sumou 50000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.