logo
menu_btn
Štandardy zdravotnej starostlivosti o transsexuálnych, transrodových a rodovo nekonformných ľudí 7

AUTORI

Coleman, E., Bockting, W., Botzer, M., Cohen-Kettenis, P., DeCuypere, G., Feldman, J., Fraser, L., Green, J., Knudson, G., Meyer, W. J., Monstrey, S., Adler, R. K., Brown, G. R., Devor, A. H., Ehrbar, R., Ettner, R., Eyler, E., Garofalo, R., Karasic, D. H., Lev, A. I., Mayer, G., Meyer-Bahlburg, H., Hall, B. P., Pfaefflin, F., Rachlin, K., Robinson, B., Schechter, L. S., Tangpricha, V., van Trotsenburg, M., Vitale, A., Winter, S., Whittle, S., Wylie, K. R., & Zucker, K.

 

ABSTRAKT

Štandardy zdravotnej starostlivosti o transsexuálnych, transrodových a rodovo-nekonformných ľudí (ŠZS) sú publikáciou Svetovej odbornej spoločnosti pre transrodové zdravie (World Professional Association for Transgender Health (WPATH)). Celkovým cieľom ŠZS je poskytnúť klinické vedenie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri pomáhaní transsexuálnym, transrodovým a rodovo-nekonformným ľuďom v dosahovaní trvalej osobnej spokojnosti so sebou a svojím rodom bezpečnými a účinnými spôsobmi s cieľom maximalizovať ich celkové zdravie, psychologickú pohodu a sebarealizáciu. Pomoc môže zahŕňať hlavne primárnu starostlivosť, gynekologickú alebo urologickú starostlivosť, možnosti reprodukcie, hlasovú a komunikačnú terapiu, starostlivosť o duševné zdravie (napr. psychologické vyšetrenie, poradenstvo, psychoterapia), hormonálnu terapiu a operačné zákroky. Štandardy zdravotnej starostlivosti sú založené na najmodernejších dostupných vedeckých poznatkoch a konsenze odborných kapacít. Keďže najviac výskumu a skúseností v tejto oblasti vychádza z perspektívy Severnej Ameriky a Západnej Európy, v iných častiach sveta treba ŠZS prispôsobiť lokálnym podmienkam. ŠZS popisujú štandardy starostlivosti a zároveň potvrdzujú význam možnosti prijať informované rozhodnutia a hodnotu prístupu znižovania negatívnych dopadov (harm reduction). Táto verzia taktiež uznáva, že liečenie rodovej rozlady (gender dysphoria), t.j. nepohodlia alebo úzkosti spôsobenými nesúladom medzi rodovou identitou osoby a pohlavím jej pripísaným pri narodení (a pridruženou rodovou rolou a/alebo primárnymi a sekundárnymi pohlavnými charakteristikami) sa viac individualizuje. Niektoré osoby v zdravotnej starostlivosti budú sami výrazne riadiť kroky vedúce k zmenám v rodovej role alebo iných rozhodnutiach o ich rodovej identite alebo rodovej rozlade. Iné osoby budú vyžadovať intenzívnejšiu starostlivosť. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu používať ŠZS v napomáhaní pacientom a pacientkam zvážiť celý rozsah zdravotných služieb, ktoré sú pre nich dostupné, a ktoré sú v súlade s klinickými potrebami pacientov a pacientiek a cieľmi týkajúcimi sa ich rodového prejavu.

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Transsexuálna osoba, rodová rozlada, Štandardy starostlivosti

 

 

 

Toto je siedma verzia Štandardov zdravotnej starostlivosti, Originálna verzia ŠZS bola publikovaná v roku 1979. Predchádzajúce revízie boli vydané v rokoch 1980, 1981, 1990 a 2001.

 

Korešpondenciu adresujte na: Eli Coleman, PhD, Program in Human Sexuality, University of Minnesota Medical School, 1300 South 2nd Street, Suite 180, Minneapolis, MN 55454. E-mail: colem001@umn.edu

 


 

OBSAH

 

I. ÚČEL A VYUŽITIE ŠTANDARDOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
II. GLOBÁLNA VYUŽITEĽNOSŤ ŠTANDARDOV ZDRAVOTNEJ STAROSLTIVOSTI
III. ROZDIEL MEDZI RODOVOU NEKONFORMITOU A RODOVOU ROZLADOU
IV. EPIDEMIOLOGICKÉ ÚVAHY
V. PREHĽAD TERAPEUTICKÝCH PRÍSTUPOV K RODOVEJ ROZLADE
VI. VYŠETRENIE A STAROSTLIVOSŤ O DETI A ADOSLESCENTOV S RODOVOU ROZLADOU
VII. MENTÁLNE ZDRAVIE
VIII. HORMONÁLNA TERAPIA
IX. REPRODUKČNÉ ZDRAVIE
X. HLASOVÁ A KOMUNIKAČNÁ TERAPIA
XI. OPERÁCIE
XII. POOPERAČNÁ A POHOSPITALIZAČNÁ STAROSTLIVOSŤ
XIII. CELOŽIVOTNÁ PREVENTÍVNA A PRIMÁRNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
XIV. UPLATNENIE ŠTANDARDOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRE ĽUDÍ ŽIJÚCICH V INŠTITUCIONÁLNYCH ZARIADENIACH
XV. POUŽITEĽNOSŤ ŠTANDARDOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRE ĽUDÍ S PORUCHAMI SEXUÁLNEJ DIFERENCIÁCIE

 


 

 

Plná verzia vo formáte PDF

 

 

Projekt TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie bol podporený sumou 50000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.