logo
menu_btn
Ľudské práva a intersex ľudia

ZHRNUTIE

 

Binárne klasifikácie pohlavia a rodu sú v našej spoločnosti všade navôkol a ovplyvňujú spôsob, ktorým chápeme a organizujeme svet okolo seba. Klasifikácia ľudstva do dvoch kategórii - „F“ (female, žena) a „M“ (male, muž) – a vôbec prítomnosť týchto kategórii v identifikačných dokumentoch vystavujú porušovaniu ľudských práv tých ľudí, ktorí do týchto dvoch kategórii nespadajú. Spomedzi nich sú intersex osoby v obzvlášť zraniteľnej situácii.

 

Stereotypy založené na predpokladanej dichotómii rodu a medicínskych normách týkajúcich sa takzvaných ženských a mužských tiel umožnili zavedenie rutinných medicínskych a operatívnych zákrokov na intersex ľuďoch. To platí aj vtedy, ak sú tieto zákroky skôr kozmetické než potrebné, s danými osobami neprebehla konzultácia, ani neboli o týchto praktikách informované. Mlčanie a hanba ohľadom intersex tiel dovoľujú pokračovať v týchto praktikách celé desaťročia, pričom súvisiace ľudskoprávne problémy zväčša ostávajú neadresované.

 

Európska spoločnosť nepozná do dnešného dňa realitu intersex ľudí. Priekopnícka práca rastúceho počtu intersex skupín a individuálnych aktivistov, ľudskoprávna komunita a medzinárodné organizácie si začínajú čoraz viac uvedomovať túto situáciu a pri adresovaní týchto problémov sa držia ľudskoprávnych štandardov.

 

V máji 2014 vydal Komisár Rady Európy pre ľudské práva Komentár o ľudských právach s názvom „Chlapec, dievča, alebo osoba – intersex osobám v Európe chýba uznanie“, zdôrazňujúci ľudskoprávne problémy, s ktorými sa intersex osoby potýkajú. Tento tématický dokument poskytuje detailnejší návod a prezentuje odporúčania Komisára na adresovanie tejto otázky. Informuje jednotlivé vlády a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o súčasnom etickom a ľudskoprávnom vývoji, vrátane najlepšej praxe vo svete. Za náčrtom dokumentu teda stáli konzultácie s aktivistami za práva intersex osôb a právnymi a medicínskymi expertmi.

 

Už bolo urobených niekoľko pozitívnych krokov za účelom pochopenia situácie intersex ľudí a odpovedania na ňu. Za dôležitý míľnik v spájaní medicínskeho a ľudskoprávneho prístupu je považované aj nedávne prijatie stanoviska OSN týkajúceho sa sterilizácie narúšajúcej telesnú integritu intersex ľudí. Národné rady pre medicínsku etiku vydali správy o problémoch intersex ľudí, čo povedomie zvýšilo ešte viac. Medzi dôležité iniciatívy na ochranu intersex ľudí proti diskriminácii patria aj úpravy zákona o rovnom zaobchádzaní. Časti tohto pozitívneho vývoja sa však dejú sporadicky a stále je veľmi potrebné robiť ďalšie kroky na zlepšenie ľudských práv intersex ľudí.

 

Tento dokument si kladie za cieľ podnietiť vývoj akčného rámca navrhnutím dvoch smerov, na ktoré je potrebné sa zamerať. Na jednej strane žiada členské štáty, aby ukončili medicínsky nepotrebné „normalizačné“ zákroky na intersex osobách v prípade, že sú im vnútené alebo sú vykonané bez slobodného a informovaného súhlasu daných osôb. Na strane druhej poskytuje možnosti pohnúť sa dopredu v zmysle ochrany intersex osôb, adekvátneho uznania rodu v oficiálnych dokumentoch a prístupu k spravodlivosti.

 

Plná verzia vo formáte PDF

 

Projekt TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie bol podporený sumou 50000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.