logo
menu_btn
Životy trans ľudí v EÚ - Porovnávacia analýza dát LGBT prieskumu EÚ - Súhrnná správa

AUTORI

European Union Agency For Fundamental Rights (FRA)

 

ZHRNUTIE

Trans osoby, alebo tí ľudia, ktorých rodová identita a/alebo rodový prejav sa odlišujú od pohlavia, čo im pripísali pri narodení, čelia častej diskriminácii, obťažovaniu a násiliu po celej dnešnej Európskej únii. Táto skutočnosť spúšťa strach, ktorý mnohých vedie ku skrývaniu alebo maskovaniu svojho skutočného ja. Táto správa skúma otázky rovnocenného zaobchádzania a diskriminácie z dvoch dôvodov, menovite sexuálnej orientácie a rodovej identity. Analyzuje dáta o skúsenostiach 6579 trans respondentov v Prieskume EÚ o lesbách, gejoch, bisexuálnych a transrodových (LGBT) osobách - najväčšieho súhrnu empirických dôkazov svojho druhu zatiaľ. FRA v tejto analýze zistilo, že trans respondenti - okrem pár výnimiek - uvádzajú najvyššiu úroveň
diskriminácie, obťažovania a násilia z pomedzi LGBT podskupín.

 

Rovnocenná a plná účasť na spoločenskom živote všetkých bez diskriminácie je podmienkou pre inkluzívnu a súdržnú spoločnosť. V tomto ohľade vykresľujú výsledky prieskum znepokojivý obraz. Ukazujú, že dosiahnutie rovnocenného postavenia trans osôb je ťažko dosiahnuteľný cieľ. Avšak, táto správa prichádza v čase, keď rastúci počet členských štátov EÚ podniká kroky pre podporu a ochranu základných práv trans osôb. Zozbierané a analyzované dôkazy z tohto výskumu by mali slúžiť politikom a tvorcom politík pri snahách o vytvorenie legislatívy, politík a stratégií, ktoré lepšie chránia tieto práva.

 

Ďalšie informácie:

Celá trans správa FRA  – Being Trans in the European Union: Comparative analysis of EU LGBT survey data (2014) – pozri http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis, (v anglickom jazyku).

 

Celá správa LGBT prieskumu  – EU LGBT survey – European Union lesbian, gay, bisexual and
transgender survey. Main results (2014) – pozri http://fra.europa.eu/en/ publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main, (v anglickom jazyku).

 

Súhrnná správa o LGBT výskume – EU LGBT survey – European Union lesbian gay, bisexual and transgender survey – Results at a glance (2013) – pozri http://fra.europa.eu/ en/publication/2013/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and- transgender-survey-results, (v anglickom jazyku, taktiež dostupná vo francúzskom a nemeckom).

 

Prehľad aktivít FRA v LGBT témach je dostupný na: http://fra.europa.eu/en/project/2011/homophobia-transphobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation- and-gender.

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

transrodovosť, transsexualizmus, LGBT, Európska únia

 


 

 

Plná verzia vo formáte PDF

 

 

Projekt TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie bol podporený sumou 50000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.