logo
menu_btn
Právne uznanie rodu v Európe

AUTORI

Köhler, R., Recher, A., Ehrt, J.

 

ÚVOD

Mnoho trans ľudí čelí v každodennom živote problémom, pretože ich identifikačné dokumenty neodrážajú ich skutočné ja. Vybratie zásielky na pošte, žiadosť o prijatie do zamestnania, nastupovanie do lietadla, či podanie sťažnosti voči obťažovaniu sa môžu stať opakovaným zdrojom obťažovania, nepodložených podozrení a môžu dokonca viesť aj k násiliu. Účelom procesu uznania rodu je prekonanie prekážok pomocou poskytnutia oficiálneho uznania rodovej identity trans osobám. Uznanie rodu ide poza administratívne úkony: pre mnohých trans ľudí je nevyhnutnosťou k tomu, aby sa boli schopní podieľať spoločenskom živote a žiť dôstojne s rešpektom.

 

Cieľom tejto publikácie je podporiť aktivizmus za práva trans ľudí a ľudí, ktorí profesionálne pracujú na procese uznania rodu a posunúť situáciu v oblasti ľudských práv trans ľudí vpred. Text rozoberá aktuálne súdne prípady na európskej úrovni a využiteľnosť štandardov ľudských práv, ktoré treba uplatňovať v štátoch Európy. Pomocou tejto publikácie chceme prispieť k rozvoju, ktorý kladie ľudské práva jednotlivca do centra procesu uznania rodu v Európe. Dúfam, že prispejeme k rozmanitosti diskusie a posunu aktuálnych pokusov o vytvorenie legislatívy v oblasti uznania rodu alebo jej reformu, ktoré rešpektujú ľudské práva ľudí, pre ktorých je určená.

 

Úrady a aktivisti za práva trans ľudí vyjadrili veľký záujem o učenie sa z praktických skúseností z iných krajín. Predložením súdnych prípadov a legislatívy o uznaní rodu, ktoré jasne podporujú ľudské práva na európskej a národnej úrovni očakávame prenesenia týchto skúseností do ďalších krajín. Avšak, hoci niektoré jestvujúce práva v Európe vyzerajú sľubne a preto ich vyzdvihujeme, žiadne aktuálne právo neposkytuje plnú ochranu ľudským právam transrodových ľudí. Stručne rozoberieme írsky návrh zákona od senátorky Zappone – jeden zo sľubných príkladov rozvoja ľudských práv. Detailnejšie sa venujeme argentínskemu zákonu o rodovej identite, ktorý je v tejto oblasti považovaný za štandard rešpektu k ľudským právam.

 

Legislatíva o uznaní rodu je často veľmi obsiahla. Kontrolný zoznam uznania rodu je unikátnym praktickým nástrojom pre jednoduché vyhodnotenie, či sú jestvujúce alebo plánované procedúry zhodné s ľudskými právami.

 

Diskusie a politické debaty nie je možné vyhrať len s právnymi argumentmi. Treba získať srdcia i mysle ľudí. S týmto cieľom tiež adresujeme niektoré mýty a obavy (str. ), ktoré sa často vynárajú pri snahách o zavedenie zjednodušených procedúr uznania rodu.

 

Tento dokument bol vytvorený s veľkou starostlivosťou, ale nenárokuje si na úplné pokrytie témy.Spätnú väzbu a návrhy na zmeny posielajte na tgeu@tgeu.org.

 

Hoci je cieľom tejto publikácie poskytnúť informácie a inšpiráciu v právnych otázkach ohľadom právneho uznania rodu, výrazne odporúčame, aby ste vyhľadali profesionálne právne poradenstvo.

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

právne uznanie rodu, transrodovosť, transsexualizmus

 


OBSAH

 

I. ÚVOD
II. ZOZNAM FAKTOV O PRÁVNOM UZNANÍ RODU
III. ZÁKLADNÉ ŠTANDARDY V PRÁVNOM UZNANÍ RODU
IV. PROCEDÚRY
V. PODMIENKY
VI. DǑSLEDKY
VII. ZBIERKA EURÓPSKYCH SÚDNYCH PRÍPADOV O PRÁVNOM UZNANÍ RODU
VIII. EÚRÓPSKY SÚD ĽUDSKÝCH PRÁV
IX. EURÓPSKY SÚDNY DVOR
X. NÁRODNÉ SÚDNE PRÍPADY O PRÁVNOM UZNANÍ RODU (VÝBER)
XI. NAJLEPŠIA PRAX ŠTÁTU
XII. ARGENTÍNA: ZÁKON O RODOVEJ IDENTITE
XIII. ÍRSKO: NÁVRH ZÁKONA O PRÁVNOM UZNANÍ RODU (NÁVRH SENÁTORKY ZAPPONE)
XIV. KONTROLNÝ ZOZNAM PRÁVNYCH ÚPRAV UZNANIA RODU
XV. KROTITELIA MÝTOV 

 


 

 

Plná verzia vo formáte PDF

 

 

Projekt TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie bol podporený sumou 50000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.