logo
menu_btn
praktické info a legislatíva
  1. ZMENA MENA A PRIEZVISKA
    1. ​Neutrálne meno a priezvisko
  2. ZMENA OZNAČENIA RODU/POHLAVIA A RODNÉHO ČÍSLA
  3. ZMENA VYSVEDČENÍ A DIPLOMOV

 


ZMENA MENA A PRIEZVISKA

Podľa súčasnej legislatívy nemožno osobe mužského pohlavia určiť ženské meno a naopak[1], teda osoba označená ako muž si nemôže dať žensky konotované meno a osoba označená ako žena zas mužsky konotované. Na zmenu mena napr. z Jána na Janu je teda nutné zmeniť označenie rodu/pohlavia v dokumentoch a rodné číslo. Mnoho krajín má legislatívu ohľadom mien nastavenú prijateľnejšie.
↑ na začiatok
 

Neutrálne meno a priezvisko

Neutrálne meno jednoznačne nekomunikuje rod dotyčnej osoby, teda je unisex. Zákon vraví, že pri zvolení neutrálneho mena je cieľom, aby z takto zvoleného mena nebolo jasné, či ide o muža alebo ženu[2]. Niektorým ľuďom môže neutrálne meno veľmi uľahčiť situácie, v ktorých musia uvádzať oficiálne meno, no nie je povinné. Môžete si ho zvoliť, ale nemusíte – volíte si ho totiž bez toho, aby sa vám zmenilo rodné číslo a označenie rodu/pohlavia v dokumentoch.

Príklady neutrálnych mien na Slovensku sú napr. Alex, Nikola, René, z anglicky hovoriacich krajín napr. Jamie, Quinn, Jessie, dajú sa však vyhľadať prakticky v každom jazyku. Slovenské priezviská sa môžu prechyľovať pomocou koncovky ‘-ových’ (napr. Kováčových), no je možné zvoliť si prakticky akékoľvek zahraničné meno, ak nemu nebude pridaná koncovka -ová a prepíše sa podľa pôvodneho znenia, napr. Šmídová na Schmied.

Zmenu mena a priezviska na neutrálne povoľuje osobe obvodný úrad na základe jej žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha[3]. Zákon nevysvetľuje čo sa má na mysli pod znením „zdravotníckym zariadením, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha“, a rovnako tak, čo sa myslí „potvrdením“ tohto zdravotníckeho zariadenia. Neexistuje žiadny oficiálny výklad či usmernenie Ministerstva vnútra SR. Zaužívala sa preto prax, ktorá vyžaduje predloženie potvrdenia vystaveného psychiatričkou – sexuologičkou o tom, že sa osoba u nej lieči s diagnózou F 64.0. Rozhodnutie o vydaní potvrdenia je v rukách tejto lekárky v čase a za podmienok ňou určenými. Zmena mena na neutrálne býva spravidla spoplatnená sumou 100 za meno a 100 za priezvisko.
↑ na začiatok

 


ZMENA OZNAČENIA RODU/POHLAVIA A RODNÉHO ČÍSLA

Aby došlo k zmene označenia rodu/pohlavia v dokumentoch (z M na F a naopak), potrebujete si najprv zmeniť rodné číslo. V zákone o rodnom čísle sa uvádza, že ministerstvo vykoná na požiadanie zmenu rodného čísla na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby[4]. Háčik je však v tom, že zákon nedefinuje, čo sa rozumie pod pojmom „lekársky posudok o zmene pohlavia osoby“. Zaužívala sa prax, kedy Matričné úrady najčastejšie príjmajú potvrdenia vydané psychiatrom - sexuológom s formuláciou, že osoba sa podrobila zmene pohlavia. V praxi sa pod tým rozumie ukončenie reprodukčnej schopnosti, teda chirurgické odobratie semenníkov alebo vaječníkov a maternice. Z tohto pohľadu je vhodné, aby došlo k zlepšeniu tejto právnej úpravy v prospech princípu sebaurčenia.

Prvým krokom je teda takéto potvrdenie získať, druhým je požiadať o nové rodné číslo, na základe ktorého vám vystavia nový rodný list a zlikvidujú starý. V praxi to znamená, že je potrebné si vypýtať od príslušného poskytovateľa zdrav. starostlivosti potvrdenie o tom, že na základe diagnózy odporúča zmenu rodného čísla a následne zmenu dokumentov, ktoré predložíte na Matričnom úrade, ku ktorému podľa miesta narodenia patríte.

Pri vybavaní žiadosti o nový občianský preukaz musíte doniesť doklad o tejto zmene alebo doklad potvrdzujúci nový údaj[5] - v tomto prípade nový rodný list alebo potvrdenie o jeho zmene - na príslušné Okresné riaditeľstvo Policajného zboru. S rodným listom, ale aj už vystaveným občianským preukazom môžete hlásiť zmeny v poisťovni a všade, kde ste registrovaní. Celý proces zmeny údajov a vydanie dokumentov trvá tak dlho, ako akákoľvek iná zmena dokumentov. Poplatky nezvyknú prekročiť sumu 30€ - samozrejme v závislosti od toho, kde ste registrovaný.
↑ na začiatok

 


ZMENA VYSVEDČENÍ A DIPLOMOV

Zmeniť si údaje (meno, priezvisko a rodné číslo) na dokladoch o dosiahnutom vzdelaní nie je podľa platnej legislatívy možné. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zákon o archívoch a registratúrach túto možnosť vylučuje - je nastavený diskriminačne. 

V školskom zákone sa uvádza, že údaje na vysvedčení sa musia zhodovať s údajmi o žiakovi uvedenými v príslušnej pedagogickej dokumentácii[6]. Žiak môže školu požiadať o odpis z vysvedčenia, ktorý vždy vychádza z pedagogickej dokumentácie, teda z údajov, ktoré sú uvedené v triednom výkaze, katalógovom liste žiaka, v protokole o maturitnej skúške a pod. Pedagogická dokumentácia, na základe ktorej sa pôvodné vysvedčenie vydáva a na základe ktorej sa tiež vydáva odpis vysvedčenia je súčasťou registratúry školy a riadi sa zákonom o archívoch a registratúrach. Pedagogocká dokumentácia je registratúrnym záznamom a následne sa stáva archívnym dokumentom. Z archívneho dokumentu je možné vyhotoviť odpis, výpis, potvrdenie, kópiu, ktorým sa osvedčuje ich zhoda s archívnym dokumentom[7]. Z toho vyplýva, že v prípade odpisu vysvedčenia z pedagogickej dokumentácie je možné ho vystaviť iba v súlade s touto pedagogickou dokumentáciou bez akejkoľvek zmeny alebo odchýlenia sa od archívneho dokumentu. 

Na vedenie pedagogickej dokumentácie, z ktorej vychádzahú vysoké školy pri vydávaní dokladov o štúdiu ako aj pri vydávaní dokladov o absolvovaní štúdia sa vzťahuje zákon o archívoch a registratúrach rovnako ako v prípade stredných škol.

Keďže platné právne predpisy neumožňujú vykonávať zásah do pedagogickej dokumentácie ako registratúrneho, neskôr archívneho dokumentu, nie je možné vydať doklady o vzdelaní na strednej škole so zmenenými údajmi.
↑ na začiatok


 


[1] Určovanie mena je upravené v § 2 ods. (2) zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku.

[2] Informácie o neutrálnom mene a priezvisku zverejnilo Ministerstvo vnútra v správe z r. 2008 na stránke Ministerstva vnútra.

[3] Zmena mena na neutrálne je upravená podľa § 6 ods. (6) zákona 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku. 

[4] Zmena rodného čísla je upravená podľa § 8 ods. (2) písm. b) zákona 301/1995 Z.z. o rodnom čísle.

[5] Informácie o dokladoch potrebných pri prijatí žiadosti o vydanie občianskeho preukazu zverejnilo Ministerstvo vnútra v správe z r. 2013 na stránke Ministerstva vnútra.

[6] Vydávanie dokladov o získanom vzdelaní je upravené podľa § 18 ods. (5) a (7) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

[7] Prístup k archívnym dokumentom je upravený podľa § 12 ods. (2) zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.