logo
menu_btn
projekty

Spolupráca s oz. Saplinq na projekte: Nie sme sami

cieľ: Posilnenie aktívneho občianstva
aktivity:
 • príručka a tréning "Poradenstvo pre trans ľudí"
 • databáza poradenstva
 • sieť poradcov a poradkýň

finančná podpora:

fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation
rok: 2015 - 2016

 

Bezpečné a inkluzívne školské prostredie pre transrodové deti a mládež

cieľ: porozumieť situácii trans detí a mládeže na školách a vypracovať odporúčania pre mladých trans ľudí, ich rodičov a školy
aktivity:
 • právna analýza
 • kvalitatívny výskum
 • odporúčania

finančná podpora:

ILGA
rok: 2015

 

Sieťovanie trans* organizácií krajín Vyšehradskej štvorky

cieľ: vytvorenie medzinárodnej siete organizácií, ktoré obhajujú práva transrodových ľudí v krajinách V4
aktivity:
 • analýza situácie, príprava strategického, akčného a fundraisingového plánu siete
finančná podpora:  fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation
rok: 2014 - 2015

 

Miestny trans aktivizmus, lokálne podporné skupiny

cieľ: združovanie a posilňovanie trans komunity
aktivity:
 • supervízia podpornej skupiny pre trans ľudí vo Zvolene
 • trojdenný tréning/vzdelávanie pre trans ľudí
finančná podpora:  Slovensko-český ženský fond
rok: 2014

 

TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie

cieľ: budovanie kapacít organizácie TransFúzia
aktivity:
 • web stránka a on-line komunitný priestor
 • banka informačných materiálov
 • vnútorné vzdelávanie a tvorba strategických materiálov
 • vzdelávanie pre ľudsko-právne MVO
 • výskum: Ľudia v tranzícii a zdravotná starostlivosť
finančná podpora:                fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.
rok: 2013 – 2015

 

Workshopy - Stratégia transrodovej advokácie na Slovensku

cieľ: rozvoj trans advokácie na Slovensku
aktivity:

štvordenný advokačný tréning

finančná podpora: Rosa Luxemburg Foudation
podpora: Iniciatíva Inakosť
rok: 2013

 

Transrodoví ľudia v procese zmeny pohlavia a zdravotnícka starostlivosť

cieľ: získať informácie o situácii trans ľudí, najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti a vďaka tomu identifikovať oblasti a aktérov, ktorí sú kľúčoví pre nastavenie advokačných aktivít
aktivity:

kvalitatívny výskum

finančná podpora: Slovensko-český ženský fond
podpora: Iniciatíva Inakosť
rok: 2012 - 2013

 

Transrodové vzdelávanie – zlepšenie medicínskej praxe v SR

cieľ: zvýšiť informovanosť generácie budúcich lekárov a lekárok o transrodových témach a tým zkvalitniť zdravotnú starostlivosť pre trans ľudí
aktivity:
 • dva osemhodinové workshopy/vzdelávanie pre budúce lekárky a lekárov združených Bratislavským spolkom medikov
 • vypracovanie vzdelávacieho manuálu o trans téme pre študentov a študentky lekárskej fakulty
finančná podpora: Slovensko-český ženský fond
podpora: Možnosť voľby
rok: 2012

 

Tranzícia, právo, medicína - analýza právnych úprav prepisu rodu/zmeny pohlavia a výkon zdravotnej starostlivosti

cieľ: zmapovať možnosti (oprávnenia) ľudí v procese tranzície/zmeny pohlavia a upozorniť na nedostatky diskriminačnej alebo do ľudských práv zasahujúcej právnej úpravy Slovenskej republiky
aktivity:

analýza právnej úpravy Slovenskej republiky so zameraním na úpravu postavenia ľudí prechádzajúcich procesom tranzície/zmeny pohlavia

finančná podpora: Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation
rok: 2012

 

Transrodový fenomén - transrodový workshop pre aktivistov a aktivistky

cieľ: rozšíriť základňu osôb venujúcich sa podpore a presadzovaniu ľudských práv trans ľudí
aktivity:

dva osemhodinové workshopy/vzdelávanie o transrodových témach pre ludskoprávnych aktivistov a aktivistky

finančná podpora: Rosa Luxemburg foundation
podpora: Iniciatíva Inakosť
rok: 2011