logo
menu_btn
tranzícia

Málo ľudí ešte nepočulo o tranzícii, alebo, ako to niektorí nazývajú, o zmene pohlavia. Ešte dôležitejšie je však to, čo o nej počuli. Pokúsime sa poskytnúť čo najkomplexnejšie informácie o tom, ako prebieha na Slovensku a aké sú možnosti. Volíme pojem tranzícia, pretože pojem zmena pohlavia podsúva falošné predstavy o tom, čo sa s telami ľudí deje a to, že telo sa u každej trans osoby mení konkrétnym, jednakým spôsobom. Preferencie transrodových ľudí o tom, ako chcú vyzerať sú pritom presne tak rôzne ako je to u cisrodových (teda nie transrodových) ľudí.

Tranzícia je obdobie spoločenských, telesných a nezriedka i právnych zmien, ktoré vedú k vyjadreniu zvolenej rodovej identity. Od požiadania okolia, aby používalo pri oslovení rod, ktorý chcete, cez zmenu účesu a obliekania, až po užívanie hormónov a rôzne medicínske zákroky a psychické zmeny – toto všetko sa dá nazvať tranzíciou. Dĺžku obdobia si definuje každý sám – pre niekoho sa tranzícia končí v presnom bode, pre niekoho trvá celý život.

 

  1. Je na Slovensku možné podstúpiť tranzíciu?
  2. Aká forma tranzície je na Slovensku možná?
  3. Ako vyzerá medicínska tranzícia na Slovensku?
  4. Chcem podstúpiť medicínsku tranzíciu. Kam sa mám obrátiť?
  5. Ako prebieha získanie diagnózy?
  6. Aké sú podmienky pre zmenu dokumentov?
  7. Nechcem podstúpiť všetko, čo sa odo mňa očakáva. Je možné podstúpiť iba niečo z toho?
  8. Som v partnerstve/manželstve. Čo môžem čakať?
  9. Bojím sa, že môj vek je privysoký. Oplatí sa mi do toho ísť?

 


Je na Slovensku možné podstúpiť tranzíciu?

Áno, slovenská legislatíva to na základe zákonov umožňuje. V praxi však býva prístupná až od osemnástich rokov.
↑ na začiatok

 


Aká forma tranzície je na Slovensku možná?

Spoločenská, medicínska, i právna. To znamená, že je možné urobiť coming out pred ľuďmi v rodine, v zamestnaní, medzi priateľmi, i pred širokou verejnosťou, hovoriť o nej a prejavovať ju. Je taktiež možné požiadať o pomoc a podporu.

Z medicínskeho hľadiska je možné užívať hormóny (estrogén alebo testosterón), podstúpiť odstránenie alebo zväčšenie prsníkov, podstúpiť odstránenie maternice a vaječníkov alebo semenníkov. Nemáme vedomosti o tom, že by sa na Slovensku rutinne vykonávali rekonštrukcie genitálii, teda vaginoplastika (vytvorenie vagíny) alebo faloplastika (vytvorenie penisu), ani iné operácie genitálii, ako napr. metoidioplastika.

Z právneho hľadiska je možná zmena mena, priezviska, rodného čísla a označenia rodu/pohlavia v dokumentoch. Je tiež možné zvoliť si tzv. neutrálne meno a priezvisko, teda zmeniť si meno na také, ktoré jednoznačne nekomunikuje rod dotyčnej osoby.

↑ na začiatok

 


Ako vyzerá medicínska tranzícia na Slovensku?

Na Slovensku sa vo všeobecnosti zvykne uplatňovať model diagnóza – “test skutočného života” (Real Life Test) - hormóny – operácie/kastrácia – zmena dokumentov, ktorý nemusí vyhovovať každému; je nastavený pre určitú skupinú ľudí. Napriek tomu, že tento postup býva označovaný za jediný možný a jediný správny, žiadny nie je viac, alebo menej správny - ide hlavne o to, aby bol človek spokojný a podľa možnosti si zdravotne neuškodil.

Diagnostika predstavuje (zhruba mesačne až dvojmesačne) sa opakujúce sedenia u psychiatra-sexuológa. Ak osoba deklaruje príslušnosť k inému rodu ako jej pripísanému pri narodení, vyjadruje túžbu podstúpiť celkový navrhovaný proces a operačné zákroky a zároveň napĺňa dostatočne stereotypné kritériá na rodový prejav a rodovú rolu, pristúpi lekár k realizácii ďalších vyšetrení.

V rámci procesu tranzície je vyžadované absolvovanie vyšetrení z oblastí endokrinológie, genetiky, psychológie a nezriedka gynekológie/urológie. Po skompletizovaní výsledkov vyšetrení (s požadovanými výsledkami), ktoré bývajú „behom na dlhé trate“ pre časté odmietanie spolupráce lekárov s osobami v tranzícii, sa pristúpi k hormonálnej terapii a následne k vystaveniu odporúčaní na chirurgické zákroky, resp. kastráciu. Po ich absolvovaní je proces zavŕšený zmenou mena, rodného čísla a matričných a identifikačných dokumentov. Od tohto momentu je vybavovanie administratívnych záležitostí jednoduché a finančne nenáročné.
↑ na začiatok

 


Chcem podstúpiť medicínsku tranzíciu. Kam sa mám obrátiť?

Vieme o troch lekárkach, ktoré na Slovensku v súčasnosti pravidelne transrodovým ľuďom poskytujú zdravotné služby. Ešte skôr, ako jednu z nich kontaktujete by stálo za to premyslieť si, čo pre vás osobne medicínska tranzícia znamená. Chcete si svoje pocity ujasniť, pretože máte zmätok? Chcete užívať hormóny? Prajete si zmeniť označenie rodu/pohlavia v dokumentoch, alebo vám stačí zmeniť meno? Chcete niektorú konkrétnu operáciu? Aktívne premýšľanie o svojich potrebách bez nátlaku je dôležité. Ak máte pochybnosti, či váhate, prostredie sexuologickej ambulancie nie je vybavené na to, aby vám na vaše otázky odpovedalo, poskytlo vám terapiu, alebo pripravilo na coming out vás, či vaše okolie. Vašou úlohou bude presvedčiť poskytovateľa zdrav. starostlivosti o tom, že ste sú vaše pocity skutočné a trvalé. Existujú však možnosti nájdenia podpory zvonku, nezávisle od toho, či si medicínsku tranzíciu prajete, alebo nie.
↑ na začiatok

 


Ako prebieha získanie diagnózy?

Na Slovensku je zaužívaný model dokazovania toho, že vaša rodová identita skutočne nie je tá, ktorú vám pri narodení na základe genitálií pripísali. Ak vás pri narodení označili ako muža, bude na vás kladené bremeno dokazovania, že ste ženou; ak vás pri narodení označili ako ženu, bude sa od vás očakávať, že presvedčíte okolie, že ste muž. Hoci sa stačí obzrieť navôkol a zistíme, že ako aj muži, ani ženy nie sú rovnaké, nie sú výlučne heterosexuálne, či nemajú konvenčný vzhľad a prejav, od trans ľudí sa tieto atribúty často vyžadujú. V očiach lekárov, podobne ako v očiach spoločnosti, máte teda veľkú výhodu, ak vás okolie príjma bez väčších problémov, ak je vaša identita jednoznačne mužská alebo ženská, ak chcete byť vnímaný ako heterosexuálny muž alebo žena, ak máte obliekanie, vzhľad, prejav, záľuby, správanie atp. v súlade s tým, čo sa od vašej zvolenej identity očakáva.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti teda hodnotí to, ako sú trans ľudia schopní “zapadnúť” do bežnej spoločnosti a testuje ich schopnosť zaradiť sa do života. Nemálo trans ľudí je nedobrovoľne vylúčených z procesu tranzície, ak sú duševne chorí (aj ak ochorejú vplyvom sústavnej diskriminácie - napr. depresia), majú vyvinové poruchy či poruchy autistického spektra a pod.
↑ na začiatok

 


Aké sú podmienky pre zmenu dokumentov?

Na zmenu dokumentov musí prebehnúť zmena rodného čísla. Zákon hovorí o tom, že zmena rodného čísla sa dosiahne na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby*; “zmena pohlavia” však už nie je nikde špecifikovaná. Tento posudok môže tiež vystaviť ktorýkoľvek psychiater. Z tohto dôvodu by teda nemal byť problém zmeniť si meno, rodné číslo a označenie rodu v dokumentoch na základe potvrdenia od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý napíše, že zmena pohlavia prebehla. V praxi je však často  vyžadované potvrdenie psychiatricko-sexuologickej ambulancie a ako “zmena pohlavia” sa často chápe ako ukončenie reprodukčnej schopnosti (odstránenie maternice a vaječníkov, alebo odstránenie semenníkov), čo nemusí byť v súlade s vašou predstavou o tom, čo chcete podstúpiť, navyše tento postup odporuje ľudskoprávnym štandardom.
↑ na začiatok

 


Nechcem podstúpiť všetko, čo sa odo mňa očakáva. Je možné podstúpiť iba niečo z toho?

Niektorí poskytovatelia zdrav. starostlivosti sú viac prístupní poskytovaniu služieb na základe individuálnych potrieb. Medicínska prax na  SR smeruje ľudí k využitiu služieb psychiatrov so sexuologickou šubspecializáciou, ktorých však nie je veľa. Diagnózu, sprevádzanie tranzíciou a potvrdenie o zmene pohlavia potrebné pre zmenu údajov v identifikačných dokumentoch vám však môže poskytnúť ktorýkoľvek psychiater. V prípade, že stanovené požiadavky nevyhovujú vašim cieľom a predstavám o vašom tele, skúste osloviť iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s psychiatrickou špecializáciou, ktorí možno budú ochotní rešpektovať štandardy zdravotnej starostlivosti založené na individuálnych potrebách klientov.

V prostredí, v ktorom je uznávaných len veľmi málo foriem mužskosti a ženskosti niekedy môže mať  človek aj ťažkosti vôbec si  uvedomíť, že je trans. Veľmi často je to aj preto, že najčastejší spôsob premýšľania o trans osobách, ktorý je bežný najmä v medicíne, podsúva predstavu, že skutočnou trans osobu je len človek, ktorý má iba určité typy pocitov, určitý vzťah ku svojmu telu, len určitý typ sexuality, len určitú osobnú históriu atď.; a že len takáto si zaslúži podstúpiť tranzíciu a získať potvrdenia na zmenu mena a rodu v identifikačných dokumentoch. Ak má odlišné skúsenosti,  tak nemusí byť  považovaný za trans človeka alebo niekoho, kto "nie je dostatočne trans". Problematické na tomto prístupe je, že vylučuje mnoho ľudí, ktorí nespĺňajú stereotypné predstavy o mužoch a ženách. V komplikovanej situácii sú tiež ľudia, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu splniť niekotoré z očakávaní lekárov. Napríklad, osobe, ktorá nemôže podstúpiť hormonálnu terapiu  sa tiež môže stať, že bude vyradená z procesu tranzície, napriek tomu, že spĺňa všetky ostatné kritéria a podarilo sa jej získať diagnózu.

Máme však skúsenosti s tým, že ľudia si napr. zmenili meno na neutrálne bez akýchkoľvek potvrdení, čo závisí od individuálneho úradníka a tiež zvoleného mena. Taktiež je možné zmeniť označenie rodu v dokumentoch bez kastrácie, ale nebýva to pravidlom.
↑ na začiatok

 


Som v partnerstve/manželstve. Čo môžem čakať?

Ak je osoba uchádzajúca sa o medicínsku tranzíciu v manželstve, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zvyčajne trvajú na tom, aby sa osoba rozviedla, a to aj v prípade, že ide o manželstvo, v ktorom chcú obe osoby zotrvať. Na druhej strane, neexistujú žiadne zákony, ktoré by priamo definovali, že by osoby po zmene dokumentov mali mať akékoľvek iné práva. Uzavrieť manželstvo je teda po zmene dokumentov možné podľa platných predpisov v SR.

K partnerstvu sa poskytovatelia zdrav. starostlivosti stavajú rôzne. Existujú takí, ktorí si od svojej klientely vynucujú heteronormatívne prejavy, ale aj takí, ktorým na tom príliš nezáleží. Niektorým teda vadia vzťahy, ktoré sú rovnakopohlavné, alebo by po očakávaných zmenách vzhľadu mohli byť vnímané ako rovnakopohlavné. (viac)

To, že si niekto v manželstve/partnerstve uvedomí, že je trans, býva náročné pre oboch partnerov, nemusí sa to však skončiť katastrofou. Záleží na vôli oboch, či chcú vo vzťahu pokračovať. Je možné vyhľadať pomoc aj pre trans človeka, aj pre jeho blízku osobu.
↑ na začiatok

 


Bojím sa, že môj vek je privysoký. Oplatí sa mi do toho ísť?

Existuje množstvo ľudí, ktorí sa pre tranzíciu rozhodnú v neskoršom veku. Ani zo zákona, ani na základe skúsenosti iných ľudí nebýva vek ako taký problémom. Presne tak, ako mladší ľudia prichádzajú z rôznych oblastí života a rôznym spôsobom si uvedomia, že sú trans, to isté platí aj pre starších ľudí.

Čo sa týka spokojnosti s tranzíciou vo vyššom veku, nemáme žiadne zdroje informácii týkajúce sa SR, predpokladáme však, že kvalita života u býva u starších trans ľudí zvýšená presne tak, ako u mladších trans ľudí.

Je pochopiteľné, že človek nepodnikne kroky smerom ku coming outu alebo tranzícii - nemá dostatok informácii, snažil sa celý život napĺňať to, čo od neho okolie očakávalo a pod. Trans ženy (ženy, ktoré boli pri narodení označené ako muži) často zakotvia v zamestnaniach, ktoré sú vnímané ako mužské v nádeji, že sa im podarí svoju transrodovosť potlačiť, a neskôr zistia, že sa v ich prežívaní nič nezmenilo. Mnoho trans mužov (mužov, ktorí boli pri narodení označení ako ženy) zas zakotví v manželstve a pri výchove detí s očakávaním, že ich pocity zmiznú, ak sebe alebo svojmu okoliu dokážu, že dokážu spĺňať nároky kladené na ženy. Ani dlhé roky napĺňania určitej spoločnskej role však neuberá trans človeku na autenticite a na tom, že vie, kým je.
↑ na začiatok