logo
menu_btn
slovník

Cisrodovosť (z angl. cisgender; cis- „na rovnakej strane“ a gender- „rod“) je stav, v ktorom sa osoba stotožňuje s tým, ako bola označená pri narodení, resp. aký rod jej bol pripísaný. O cisrodovej osobe alebo cis osobe hovoríme napr. vtedy, ak bol niekto pri narodení označený ako muž a má mužsku rodovú identitu. Tento pojem sa týka výhradne identity, takže ak napr. cisrodová žena pôsobí maskulínne, stále ide o cisrodovú ženu.

Coming out je dlhodobý proces prijatia a zdieľania vlastnej identity, či proces iných ľudí, ktorí prijímajú identitu danej osoby. Tiež sa tak často označuje okamih vyjadrenia, že daná osoba je transrodová alebo má inú sexuálnu orientáciu, než heterosexuálnu. Toto vyjadrenie býva často verbálne: „som trans“, „som gej“, a pod.

Genitálna rekonštrukcia (z angl. genital reconstruction surgery - GRS) je zákrok, ktorý pozmení tvar, vzhľad a funkciu genitálu. Najčastejšie ide o vytvorenie vagíny (vaginoplastika), alebo vytvorenie penisu (faloplastika, metoidioplastika).

Hormonálna terapia (Hormone Replacement Therapy - HRT) je užívanie hormónálnych prípravkov kvôli ich očakávaným účinkom na vzhľad tela, teda maskulinizáciu alebo feminizáciu. Dobrovoľné užívanie HRT a následné telesné zmeny vo väčšine prípadov výrazne zmiernia príznaky rodovej rozlady.

Intersexualita je stav, pri ktorom sa človek narodí s anatómiou, ktorá nie je jednoznačne zaraditeľná ako ženská alebo mužská. Môže ísť o človeka s chromozomálnou kombináciou XX a typicky mužským výzorom, chromozomálnou kombináciou XY a typicky ženským výzorom (napr. CAIS - syndróm úplnej necitlivosti na androgény), chromozomálnou kombináciou XXY, a pod. Môže ísť tiež o človeka s hormonálnymi hladinami, ktoré sú vyhodnotené ako netypické (viac, alebo menej testosterónu, ako je obvyklé), alebo o človeka, ktorý sa narodil s vonkajšími genitáliami, ktoré sa nedajú jednoznačne zaradiť ako penis alebo vagína. Pojem „hermafrodit“, ktorý sa zvykol používať na označenie intersexuálnych ľudí, je urážlivý.

Kastrácia/sterilizácia je odstránenie reprodukčnej schopnosti odňatím reprodukčných orgánov (kastrácia – hysterektómia, orchiektómia) alebo zamedzením plodnosti (sterilizácia – napr. následok hormonálnej terapie).

LGBTI (lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia) je strešný termín, ktorý si kladie za cieľ združiť ľudí menšinových sexuálnych orientácii, transrodových a intersexuálnych ľudí. Používa sa najmä v politickom kontexte. Nemá ustálenú formu, možno ju vídať aj v podobách LGBT, LGBTQ, LGBTIQAP a mnohých iných. Dôvodom je to, že za rôznych situácii združuje rôznych ľudí – nie vždy sa v hovorí o všetkých vymenovaných sexuálnych orientáciách, transrodovosti, alebo intersexualite.

Nebinárnosť/nebinarita (nebinárna rodová identita, nebinárni ľudia) je strešný pojem zahŕňajúci rodové identity a prejavy, ktoré nie sú kategorizovateľné ako čisto mužské alebo ženské, teda sú ich kombináciou, striedajú sa, alebo tieto kategórie nepovažujú za dôležité.

Právne uznanie rodu (z angl. legal gender recognition) alebo prepis rodu je akt, ktorým sa zmení označenie rodu v identifikačných dokumentoch (napr. z F na M) a s ním súvisiace údaje, ktoré identifikujú rod danej osoby (meno, priezvisko, rodné číslo, atď).

Pripísaný rod (z angl. assigned gender) je rod, ktorý bol človeku pripísaný pri narodení na základe tvaru genitálii. Týmto pojmom poukazujeme na to, že pripísanie rodu prebieha zvonku a nemusí zodpovedať skutočnému, prežívanému rodu človeka.

Rodová identita (z angl. gender identity) je hlboký a individuálny spôsob prežívania seba a pomenovania skúseností s rodovou štruktúrou spoločnosti. V súvislosti s ním sa najčastejšie stretávame s kategóriami žena a muž, avšak existujú aj identity, ktoré prekračujú rámce týchto dvoch rodov, sú ich kombináciou, alebo tieto kategórie nepovažujú za dôležité.Rodová identita je jeden z najpodstatnejších spôsobov prežívania, určovania svojich vzťahov a pozície v spoločnosti.

Rodová rozlada alebo rodová dysfória (z angl. gender dysphoria) označuje negatívne pocity plynúce z neuznania rodovej identity a nemožnosti ju vyjadriť. Označuje tiež negatívne pocity voči vlastnému telu v prípade, že nezodpovedá rodovej identite človeka a/alebo spoločenskej predstave o telách ľudí s určitou rodovou identitou. Môže sa prejaviť napr. ako túžba mať penis a semenníky, nemať prsia a vagínu, mať výraznejšie ochlpenie a svalstvo, a pod. Tieto túžby však nie sú univerzálne pre každú osobu s rodovou rozladou.

Rodový prejav (z angl. gender expression) je súbor vizuálnych znakov, vzorcov správania a iných vyjadrovacích prvkov, ktorými jednotlivá osoba komunikuje vzťah k rodovej štruktúre spoločnosti a jej stereotypom. Jednoducho povedané, je to spôsob pohybu tela, úpravy vzhľadu, výberu oblečenia, hlasu a rečového prejavu, atď. Rodový prejav je postavený na uvedomovaní si a vytváraní toho, čo sa v spoločnosti označuje ako maskulínne, feminínne, androgýnne.

Sexuálna orientácia je súhrnný názov pre citovú, romantickú a fyzickú príťažlivosť k určitej skupine ľudí na základe rodu. Najčastejšie sa spája s pojmami hetero-, homo-, bi- a asexualita.

Test skutočného života (Real life test/RLT alebo Real life experience/RLE) je časovo ohraničené obdobie, v ktorom je trans človek subjektívne hodnotený poskytovateľom alebo skupinou poskytovateľov ZS za prebratie buď mužskej alebo ženskej rodovej roly.

Trans muž je muž, ktorého pri narodení označili ako ženu. Ide o muža bez ohľadu na telesné zmeny, ktoré podstúpil alebo či nepodstúpil žiadne.

Trans žena je žena, ktorú pri narodeni označili ako muža. Ide o ženu bez ohľadu na telesné zmeny, ktoré podstúpila alebo či nepodstúpila žiadne.

Transrodovosť (z angl. transgender; trans- „cez“ a gender- „rod“) je stav, v ktorom sa osoba nestotožnuje s tým, ako bola označená pri narodení, resp. ktorý rod jej bolo pripísaný. O transrodovej osobe alebo trans osobe hovoríme napr. vtedy, ak bol niekto pri narodení označený ako žena, ale má mužsku rodovú identitu. Tento pojem je omnoho inkluzívnejší a menej zaťažený stereotypmi ako pojem transsexualizmus.

Transfóbia je znechutenie, strach, hnev alebo diskomfort pociťovaný alebo dávaný najavo trans ľuďom alebo ľuďom s rodovo nestereotypým správaním.

Transsexualizmus je súhrnná medicínska diagnóza (F64.0), ktorá si kladie za cieľ pomenovať dôsledky rodovej rozlady.  Podľa MKCH-10 je definovaná ako “túžba žiť a byť akceptovaný ako príslušník opačného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná pocitom nepohody z vlastného anatomického pohlavia alebo jeho neprimeranosti a želaním chirurgického alebo hormonálneho liečenia, ktoré by zladilo telo pacienta s preferovaným pohlavím.“ Ide o jedinú diagnózu, na ktorej je v súčasnosti viazané poskytovanie zdravotnej starostlivosti súvisiacou s tranzíciou. To neznamená, že každá osoba, ktorá tranzíciu podstúpi sa stotožňuje s touto diagnózou. Taktiež to neznamená, že každá trans osoba prežíva svoju identitu a telo stereotypným spôsobom spájaným s touto diagnózou – mnoho trans ľudí nemá záujem o genitálne operácie a nemusia nenávidieť svoje telo.

Tranzícia je proces vyjadrenia vlastnej rodovej identity. Môže zahŕňať sociálnu časť (coming out, zmena rodu pri adresovaní seba, zmena obliekania, etc.) medicínsku časť (užívanie hormónov, operatívne zákroky, etc.) právnu časť (zmena údajov v dokumentoch). Niektorí trans ľudia chcú v rámci procesu tranzície užívať hormóny a podstúpiť určité operatívne zákroky. Stretávame sa i s pojmom „zmena pohlavia“, hoci je zavádzajúci.

Zmena pohlavia – pojem užívaný v legislatíve SR ktorý vedie k úradnému uznaniu rodu transrodových ľudí. Pojem však v legislatíve nie je ďalej špecifikovaný. Zvyčajne sa spája s predstavou „transsexuálov“, ktorí podstupujú genitálne operácie. V tomto kontexte je tento pojem pohlavie často spájaný priamo s genitáliami. Napriek tomu, že pre niektorých trans ľudí sú tieto operácie potrebné, pre iných nielenže nie sú potrebné, ale sú proti ich predstave o vlastnom tele. Na Slovensku sa taktiež genitálne operácie (okrem kastrácie a sterilizácie) nevykonávajú a nie sú vyžadované pre právne uznanie rodu.